آداب زندگی سازمانی - بخش اولبنام پروردگاربزرگ ؛ دانای بی همتا

آداب زندگی سازمانی - بخش اول

هر سازمان بعنوان یک پدیده‏ ی اجتماعی دارای فرهنگ ، شخصیت و یک هویت منحصربفردی است که موجب تمایز و تفاوت آن از دیگر سازمان ها می گردد. در این بین آداب زندگی سازمانی بعنوان یکی از شاخصه های فرهنگ و شخصیت سازمانی نقش بسیار ارزشمندی در ایجاد این تفاوت و تمایز دارد.اگر آداب زندگی سازمانی دارای استانداردهای لازم باشد و بعنوان یک هنجار از سوی تمامی اعضای سازمان پذیرفته گردد  ، می تواند بعنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شود. بویژه اینکه این مزیت ، غیر قابل تقلید از سوی رقبا می باشد. در ادامه به تعدادی از ویژگی های رفتاری در حوزه‏ ی آداب سازمانی خواهیم پرداخت که در صورت رعایت از سوی کارکنان ، برجستگی و درخشندگی خاصی به سازمان خواهد بخشید و موجب رشد و تعالی آن می گردد.

1- ادب و نزاکت

ادب و نزاکت به عنوان اعتبار دهنده و نگهدارنده‏ ی روابط اجتماعی درون سازمانی اولین شاخص مهم و اثرگذار در ساخت شخصیت و فرهنگ سازمانی است. این ویژگی نه فقط در روابط درون سازمانی و بین افراد و واحدها باید رعایت گردد، بلکه در تمامی ارتباطات سازمان با حوزه های خارج از سازمان نیز به دقت و حتی با حساسیت بیشتری باید در اولویت قرار گیرد.

2- پاکیزگی و آراستگی

رعایت بهداشت فردی و محیطی مثل تمیزی ، خوش بویی و مرتب بودن پوشش و ظاهر افراد ، همچنین آراستگی محیط کار بدین معنی که هر چیزی در جای ، زمان و مکان مناسب قرار گیرد ، از مصادیق پاکیزگی و آراستگی سازمانی است.

3-وظیفه شناسی

درک درست و انجام بموقع وظایف محوله و پیگیری متعهدانه و فراتر از انتظار آنها از سوی کارکنان بعنوان « سرمایه بزرگ » در بوم شناسی سازمان ها شناخته می شود که البته تقویت این ویژگی نیازمند فراهم سازی ضروریات و ملزومات متناسبی از سوی سازمان است.

4- نظم و انضباط اداری

رعایت مقررات سازمانی در حضور و غیاب ، آمد و شد ، استفاده از مرخصی و قوانین روزمره می تواند نظم و انضباط اداری را در سازمان حاکم نماید. برای رعایت این مقررات هم دستورالعمل های لازم و هم تمایل رفتاری و شخصیتی مورد نیاز است.

5- امانت داری

سرمایه های ریالی و معنوی سازمان در دست کارکنان در حکم امانت است و استفاده مناسب و در مسیر منفعت سازمان موجب حفظ توان رقابتی آن می گردد و بالعکس استفاده شخصی از آنها موجب اتلاف و آسیب به منافع همه‏ ی اعضای سازمان خواهد بود.

ادامه دارد..........

پروردگارا کمکم کن

 

نویسنده : مجید سدیدی