مدیریت …….؟بنام پروردگار بزرگ؛ داور برحق

مدیریت علی رغم سادگی در تعریف ، مفهوم پیچیده ای در عمل است. وجود محدودیت های متضاد و اداره‏ ی آنها به شکلی که بهترین یا قابل قبول ترین نتیجه حاصل گردد، این جایگاه شغلی و سازمانی را بسیار پیچیده نموده است. محدودیت های زمینه ای مثل تغییرات اقتصادی ، قوانین و مقررات دولتی ، تحولات سیاسی و تغییرات در فن آوری از یکسو و فشارهای متغیرهای عملیاتی مثل تغییر در ذائقه‏  مصرف کننده ، رفتار و توان رقبا ، چالش های تأمین مواد اولیه  و عدم تعادل در جریان نقدینگی ، از سوی دیگر به همراه تضادهای درون سازمانی مثل ارتباطات مبهم و ناقص ، تعارض در منافع بخشها و افراد ، رفتارهای سیاسی مخرب و انگیزه های ضعیف کارکنان ، مدیریت را به یکی از مشکل ترین و پر استرس ترین حرفه ها در دنیا تبدیل نموده است.  این فضای متضاد ، متنوع و متغیر نشان می دهد که مدیریت برای دستیابی به عملکرد مطلوب باید از آمادگی ، توانایی و مهارت لازم در رهبری و کنترل تمامی حوزه ها و سطوح مختلف برخوردار باشد. در این چند سطر مجال مناسبی نیست که تمامی ملزومات این جایگاه تشریح و توصیف گردد اما ذکر چند نکته برای موفقیت در این حوزه مفید به نظر می رسد :

۱- مدیریت ، فعالیت تیمی ، جمعی و هم افزاگونه است و هیچ فرد باهوش و توانمندی در دنیا به تنهایی نمی تواند تمام حوزه های مرتبط با جایگاه مدیریت را اداره نماید. لذا انتخاب و ساخت تیم برای بهینه سازی عملکرد و دستیابی به موفقیت ضروری است.تیم سازی شامل بکارگیری مهارتها و تخصصهای مختلف جهت تحقق اهداف بشکلی که یک کل واحد بوجود آید.

۲- مدیریت همیشه کتبی است. این بدین معنی است که بدون وجود نظام مدون و مکتوب ، که تمامی ارکان و عناصر سازمان را در بر گیرد ، نمی توان به موفقیت دست یافت. لذا سطحی از رسمیت مکتوب در سازمان که دچار آسیب های بوروکراتیک و کاغذ بازی نگردد ، برای رفع مشکلات درون و برون سازمانی بسیار ضروری است.

۳- مدیریت، پیش بینی و ساخت آینده است. با وجود تغییرات سریع و گسترده در محیط ، قدرت پیش بینی روندها و تحولات آینده است که می تواند مزیت رقابتی را برای سازمان ها ایجاد نماید و احتمال دستیابی به موفقیت را افزایش دهد.

بنابراین بطور خلاصه می توان گفت مدیریت برای موفقیت باید درک و توانمندی قابل قبولی از تیم سازی ، کتبی سازی و آینده سازی داشته باشد تا بتواند نتایج اثربخشی را برای سازمان خود بهمراه داشته باشد.

با سپاس از توجه شما

پروردگارا کمکم کن

نویسنده : مجید سدیدی