آیین نامه صندوق


قیمت محصول : 150,000 ریالصندوق: عبارت است از مکانی که مبلغی وجه نقد در آنجا نگهداری می‌شود و دریافت و پرداخت­های نقدی روزانه توسط متصدی آن و از این محل انجام می‌گیرد.

همه سازمان ها برای پرداخت های نقدی و آنی ، نیاز به ایجاد صندوق درون سازمان و در بخش حسابداری خود دارند. صندوق بمانند یک بانک کوچک درون سازمان باید دارای ساختار و سیستم مناسب برای دریافت و پرداخت وجه نقد داشته باشد تا جریان عادی سازمان دچار اختلال و آسیب نگردد. در این زمینه سوالات زیر مطرح می گردد:

  • چه میزان وجه نقد باید به صندوق تحویل گردد؟
  • شارژ دوره ای صندوق چگونه و در چه دوره های زمانی صورت گیرد؟
  • چه ضمانتهایی بابت تحویل این وجه نقد به صندوقدار باید از او اخذ گردد؟
  • صندوقدار در چه مواردی مجاز است پرداخت و دریافت وجه نقد را انجام دهد؟
  • برای پرداخت و دریافت ها چه مدارک و تأییدیه هایی را باید کنترل نماید؟
  • گزارش های صندوق در چه زمانی و چگونه باید تنظیم گردند؟
  • کنترل و رفع مغایرت حساب صندوق با دفتر صندوق بعهده کیست؟
  • در پایان دوره برای انتقال صندوق به دوره‏ ی مالی بعد چه باید کرد؟

آیین نامه صندوق ضمن پاسخ به سوالات فوق ، دستورالعمل اجرایی مشخص و گام به گامی را از افتتاح صندوق تا اختتام آن ، بهمراه فرمهای مربوطه به روش کاملا ساده و کاربردی ارائه نموده است که سازمان ها می توانند با مطالعه و بکارگیری آن ، می توانند انضباط و نظم مناسبی را بر پرداخت ها و دریافت های نقدی و آنی خود حاکم نمایند.

بخشهایی از آیین نامه صندوق :

ماده ۳- تحویل مبلغ تخصیصی به متصدی صندوق

پس از دریافت تضمین از متصدی صندوق مبلغ اول دوره با اخذ رسید در فرم پرداخت مبلغ اول دوره ( فرم شماره ۲ ) به متصدی صندوق تحویل داده می شود.

تبصره ۳ از ماده ۵- سقف پرداخت­های نقدی از محل صندوق در هر نوبت با توجه به صورتجلسه ی تنظیمی توسط کمیته ی ذکر شده در ماده ۱ و تأیید شده توسط مدیرعامل تعیین می گردد که در موارد خاص با موافقت و تأیید مدیر مالی تا  سقف ۲۰ درصد قابل افزایش است.

تبصره ۵ از ماده ۶- در صورتیکه زمان بررسی گزارش و شارژ مجدد صندوق بیش از زمان تعیین شده بطول انجامد ، ضمن بررسی و ارزیابی علل این دیرکرد توسط مدیرمالی و بصورتی که به رفتار عرفی تبدیل نگردد ، پس از تعیین میانگین مصرف روزانه صندوق ، به میزان روزهای دیرکرد جهت شارژ صندوق به مبلغ گزارش تأیید شده اضافه و به متصدی صندوق تحویل داده می شود.

ماده ۸ – دفتر صندوق:

متصدی صندوق به منظور کنترل بر وجوه نقد، دفتری تحت عنوان صندوق نگهداری و عملکرد صندوق را ثبت و ضبط  می نماید تا در مواقع لزوم میزان موجودی مشخص و قابل کنترل باشد.

قیمت محصول : 150,000 ریال