استاندارد سازی عملیات و فرایند های سازماننظم و آراستگی از ویژگی های سازمانهای موفق است.  این وضعیت از طراحی و پیاده سازی روشها و دستورالعملهای سازمانی در حوزه های انسانی ، تولیدی ، مالی و بازرگانی نشأت می گیرد. سازمانهایی که برای انجام کارها و وظایف روزمره ، دارای آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم و مناسب باشند ، کمترین میزان اصطحکاک و تضاد را ، درون سازمان تجربه می کنند و مدیران می توانند بخش عظیمی از انرژی آزاد شده سازمان و حوزه مدیریت را از پیاده سازی این سیستمها ، مورد استفاده قرار دهند. دکتر سدیدی ، با   مطالعه ی دقیق اهداف و وظایف بخشهای مختلف ، سازمان را در طراحی و پیاده سازی دستورالعملهای مفید و بهینه در زمینه ی مالی ، بازرگانی ، اداری و تولیدی یاری می رساند.

 

لیست برخی از آیین نامه های موجود :