طراحی و تدوین برنامه های بازاریابیمجموعه اهداف و فعالیتهایی که سازمانها را می تواند به نتیجه مورد انتظار در فروش برساند ، در طراحی و تدوین برنامه عملیاتی فروش و بازاریابی از سوی تیم دکتر سدیدی ارائه می گردد. در این برنامه ی پیشنهادی وضعیت و اندازه ی بازار تعیین می گردد و بر اساس اطلاعات استخراج شده اهداف و اقدامات عملیاتی فروش برای یک دوره مشخصِ یک و یا چند ساله تعیین می گردند. ضمن اینکه مکانیزم های کنترل ، ارزیابی و اصلاح برنامه نیز بهمراه اقدامات عملیاتی ، طراحی و تدوین می گردند.

برخی خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از :

 

 
موفقیت در فروش بدون در اختیار داشتن برنامه مدون و جامع در همه حوزه های تأثیرگذار امکان پذیر نیست. تدوین برنامه های عملیاتی بازاریابی و فروش تمام فعالیتهای بخشهای مختلف سازمان را هماهنگ و هدفمند می سازد و احتمال دستیابی به موفقیت را افزایش می دهد.
 
تدوین برنامه جامع تبلیغاتی شامل شش مرحله است که پیوستگی و هماهنگی آنها می تواند در تأثیرگذاری اهداف ارتباطی بسیار ضروری و مهم باشد. تعیین دقیق مخاطب ، اهداف ، استراتژی ، محتوا ، ترکیب بندی و رسانه از ویژگی های یک برنامه تبلیغاتی اثربخش است.
 
توسعه شبکه فروش به روشهای مختلف صورت می گیرد. توسعه نمایندگی ها ، توسعه شعب ، فروشگاههای عرضه مستقیم ، انبارهای محلی و منطقه ای ، تأسیس شرکتهای پخش ، واگذاری امتیاز و اشکال دیگر که هرکدام مزایا و معایبی را در اجرا دارند. بهترین روش برای شما کدامست؟
 
بنکداران ، عاملین پخش ، خریداران الکترونیکی ، واسطه های فروش ، خرده فروشان و دیگر عناصر فروش در بازار هر یک توانمندی ها و نیازهای خاص خود را دارند. برای هریک با توجه به نوع اهداف و استراتژی های برند باید روش ویژه ای را در فروش سازماندهی نمود. برای مشتریان متفاوت ، روشهای متنوع فروش طراحی کنید.