برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی و عملیاتیدستیابی به دانش و مهارت تأثیرگذار در انجام مسئولیت های سازمانی ، از مزیت ها و تفاوت های سازمان هاست. مدیران ، کارشناسان و کارمندانی که مهارت های لازم کاربردی را فراگرفته باشند ، اعتبار و سرمایه سازمان را چندین برابر می نمایند. بنابراین حضور در کارگاههای کاربردی و عملیاتی که ظرفیت یادگیری را در پرسنل سازمان ایجاد نمایند و موجب تغییر رفتار با ثبات و پایدار در آنها  گردند ، بسیار ضروری است. طراحی و اجرای دوره های کاربردی ، مفید و غیر تکراری از تفاوت های تیم دکتر سدیدی می باشد.