مشاوره و خلق ایده های عملیاتی فروشکمک و همکاری در تحلیل وضعیت و حل مسأله از طریق ارائه راهکارهای علمی – عملیاتی از اهداف این بخش از خدمات دکتر سدیدی و تیمشان است. این نوع خدمات به دو صورت قراردادی و ساعتی عرضه می گردد. بدین صورت که در قراردادهای مدت دار مشاورین تخصصی در محل سازمان درخواست کننده بصورت ادواری ، اما منظم و برنامه ریزی شده حضور پیدا می کنند و با بررسی وضعیت درون و بیرون سازمان ، راهکارهای لازم را جهت موفقیت عرضه می دارند. در شکل ساعتی مشاوره ، متقاضی  وضعیت سازمان خود را شرح می دهد و در همان جلسه ، مشاور با تحلیل وضعیت ، راهکارهای مفید و کاربردی را ارائه می نماید. تعداد جلسات به درخواست متقاضی و با راهنمایی مشاور می تواند تا حصول نتیجه لازم ادامه پیدا کند.

برخی از خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از :

 

 

 
همفکری برای دستیابی به گسترش دامنه دید و تصویر جامع در حل مسائل و مشکلات فروش بسیار ضروری و مفید است. دکتر سدیدی با تشریح ساختار استاندارد و سیستماتیک ، کمک شایانی به شما در عارضه یابی فروش می کند.
 
فروش از متنوع ترین فعالیت های سازمانی در محیط رقابتی است. دستیابی به راهکارهای متنوع توسعه فروش مرتبط با بازار ، محصول و فعالیت سازمان شما از خدمات قابل ارائه در بخش مشاوره ساعتی است.
 
اهداف فروش به کمک طراحی و پیاده سازی سازمان فروش محقق می گردند. سازمان فروش از ۸ بخش مجزا که بوسیله مدیریت هماهنگ می گردند، تشکیل شده است. سازمان فروشِ متناسب با بازار خود را طراحی کنید.
 
نیازهای متنوع بازار و مصرف کنندگان ، برندها را به سمت متنوع سازی محصولات و خدمات هدایت می کند. ایده های توسعه محصول و خدمات با توجه به تغییرات صورت گرفته در مصرف کنندگان اجتناب ناپذیر است.
 
توسعه رسانه های ارتباطی و تغییر در ذائقه مخاطبان ، روشهای پیشین تبلیغاتی را کم اثر نموده است. سفارشی سازی برنامه ها و رسانه های تبلیغاتی ، یکی از روشهای اثربخش نمودن ارتباطات و دستیابی به اهداف است.
 
گسترش جغرافیایی فروش یکی از راهکارهای افزایش فروش و سودآوری است. در این بین توسعه شبکه نمایندگی فروش محصولات و خدمات در بازارهای مصرفی ، سازمانی و صنعتی مفید و ضروری است.