آیین نامه مأموریت


قیمت محصول : 1,500,000 ریالمأموریت های اداری و تجاری یکی از پرهزینه ترین فعالیتهای سازمانی است که اگر بدرستی مدیریت گردد ، سودمندی و سودآوری فراوانی می تواند داشته باشد. ماهانه شاید دهها مأموریت سازمانی درون و برون شهری صورت گیرد که می تواند منافع و مضرات زیادی برای سازمان داشته باشد. بسیاری از سازمان ها و پرسنل آنها از مسئولیت های حقوقی این فعالیت اداری بدرستی آگاه نیستند و توجه لازم به وظایف و مسئولیت های خود در این زمینه ندارند.مشکلات ناشی از عدم رعایت حقوق سازمانی و انسانی گرفته ، تا مسائل مربوط به قانون کار و بیمه و در نهایت نتایجی که باید از مأموریت ها حاصل گردد همه از چالش هایی است که در این بخش از فعالیت های سازمان وجود دارد. علاوه بر آن هزینه های نسبتا زیاد مأموریت ها ضرورت کنترل و مدیریت بهینه‏ ی این فعالیت را ایجاب می نماید.

آیین نامه و دستورالعمل حاضر با تعریف دقیق مأموریت های درون و برون شهری سعی در مدیریت این فعالیت از طریق ایجاد انضباط اداری و مالی دارد. مطالعه و کاربرد این آیین نامه کمک می نماید تا بدانید :

  • چگونه هزینه ها و عملکرد مأموریت درون شهری را مدیریت نمایید
  • نحوه‏ ی محاسبه حق الزحمه مأموریت درون شهری را در روزهای عادی و روزهای تعطیل فرا بگیرید.
  • آیا به مأموریت درون شهری اضافه کاری تعلق می گیرد یا خیر و نحوه‏ ی محاسبه‏ ی آن به چه شکل است؟
  • چه فرمهایی باید برای مأموریت درون شهری تکمیل گردد؟
  • بدانید به چه مأموریتی ، مأموریت برون شهری اطلاق می گردد.
  • چه گزارشهایی برای مأموریت برون شهری باید تکمیل گردد.
  • اگر ساعت عزیمت فرد قبل از ساعت ۱۲ ظهر باشد ، حق الزحمه مأمور چگونه محاسبه می گردد؟

و دهها موارد دیگر که می تواند در ایجاد انضباط اداری و حرفه ای در انجام مأموریتهای کاری کمک بسیار مناسبی را ارائه نماید.

برخی مواد از آیین نامه مأموریت

ماده ۲- مأموریت داخل کشور خود به دو نوع درون شهری و برون شهری تقسیم می گردد. در صورتیکه مأمور برای انجام وظایف محوله مجبور باشد حداقل ۶۰ کیلومتر از محلی که سازمان در آن قراردارد دور شود ، مأموریت برون شهری در نظر گرفته می شود و  در غیر اینصورت مأموریت درون شهری محاسبه می گردد.

ماده ۴-  برای انجام مأموریت درون شهری مأمور باید بخش اول فرم درخواست مأموریت درون شهری(فرم شماره‏ ی ۱) را تکمیل و به تأیید مدیران مربوطه برساند.

تبصره ۴- در صورتیکه مأموریت در روز تعطیل انجام گیرد دستمزد یک روز عادی به حقوق ماهیانه مأمور اضافه می گردد.

ماده ۸- مأموریت درون شهری باید در ساعات کارکرد رسمی سازمان انجام گیرد ، مگر اینکه وظیفه‏ ی محوله به گونه‏ ای باشد که مأمور ناچار به انجام آن بعد از ساعت کاری سازمان باشد. تشخیص این امر بعهده‏ ی مدیر واحد است.

ماده ۱۱- مأمور موظف است پس از اتمام مأموریت درون شهری گزارش عملکرد و هزینه های مأموریت را در بخش دوم فرم شماره‏ ی ۱ شرح و به همراه مدارک مثبته‏ ی هزینه ها به تأیید مدیر مافوق برساند. فرم مذکور در دو نسخه تکمیل می گردد که نسخه‏ ی اول در واحد مالی و نسخه‏ ی دوم در واحد مربوطه بایگانی می گردد.

ماده ۱۳- در صورتیکه درخواست مأموریت برون شهری تأیید گردد ، مأمور موظف است ضمن برآورد هزینه های مأموریت ، فرم درخواست تنخواه را برای دریافت تنخواه مأموریت سه روز قبل از اعزام تکمیل و در صورت تأیید مبلغ از سوی مدیر مربوطه ، یک روز قبل از اعزام مبلغ مورد نظر را دریافت نماید.

ماده ۱۸- زمان کامل یک روز مأموریت برون شهری از ساعت ۲۴ نیمه شب شروع و به ساعت ۲۴ نیمه شب روز دیگر (۲۴ ساعت) ختم می‌گردد که نحوه تعیین و محاسبه فوق‌العاده مأموریت در وضعیت­های اعزام و مراجعت مطابق بندهای ذیل خواهد بود:

ماده۲۲-فوق‌العاده مأموریت به کارکنانی که جهت شرکت در کلاس­های آموزشی ، بازدید از نمایشگاهها و یا شرکت در همایش­ها از سوی واحدهای مربوطه اعزام می گردند، تعلق نخواهد گرفت و صرفاً کمک هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و غذا ، مطابق با مواد ۲۳ و ۲۴ همین آئین‌نامه قابل پرداخت می‌باشد.

قیمت محصول : 1,500,000 ریال