توانمند سازی مدیران بازاریابی و فروش 

• چرا این دوره مورد نیاز است؟

مدیران عامل و مدیران بازاریابی و فروش با توجه به حوزه ی فعالیت ، تنوع وظایف ، اهداف و مسئولیتهای شغلی در چهار زمینه باید از توانمندی و مهارت لازم برخوردار باشند.

 • مهارتهای تحلیلی و ادراکی

این مهارت به ادارک و فهم صحیح و دقیق وضعیت بازار و رقابت کمک می نماید. با دستیابی به این مهارت ، مدیران می توانند مشتریان ، مصرف کنندگان ، رقبا ، روند بازار ، محصولات و خدمات را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی صحیح  ، بدرستی تحلیل و آنالیز کنند. لذا در این بخش مشارکت کنندگان تمام الگوها و مدلهای علمی در زمینه تحلیل مشتری ، رقبا و بازار را بصورت نظری و عملی ، فرا می گیرند.

 • مهارتهای تصمیم گیری و راهبردی

ادراک و تحلیلِ صحیح وضعیت موجود به کمک  مهارتهای تصمیم گیری به استراتژی ، ساختار و برنامه عملیاتی در حوزه های محصول ، قیمت ، توزیع و ترویج تبدیل خواهد شد. لذا مدیران باید توانایی فنی و تکنیکالِ تبدیل برداشت ها و تفسیرهای خود از وضعیت بازار به اقدامات مشخص در حوزه فروش و بازاریابی را داشته باشند. در این بخش نیز مشارکت کنندگان در دوره ، شیوه  تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی بازاریابی و فروش را بصورت کاملا عملیاتی و مرتبط با سازمان و بازار خود می آموزند.

 • مهارتهای اجرایی و ارتباطی

برای اجرای صحیح استراتژی و برنامه های تدوین شده ، مدیران به مهارتهای اجرایی و ارتباطی نیاز دارند. در اختیار داشتن این مهارت به مدیریت کارکنان فروش و همچنین مدیریت مشتری کمک شایانی می کند. از اینرو در این بخش مشارکت کنندگان شیوه های رهبری کارکنان و پرسنل فروش و همچنین مدلهای ارتباط با مشتریان را متناسب با سازمان خود فرا می گیرند.

 • مهارتهای کنترلی

پیگیری مستمر و بهینه فعالیت ها بهمراه کنترل و ارزیابی پیوسته برنامه های تدوین شده ، از مهارتها و توانمندیهای مدیران بازاریابی و فروش در دستیابی به اهداف می باشد. لذا فراگیری روشها و مدلهای کنترل فعالیت ها ، برنامه ها ، اهداف و کارکنان برای مدیران بازاریابی بسیار ضروری است.

 • مزایای حضور در دوره
 1.  ایجاد تغییر مؤثر در عملکرد مدیران در حوزه ی رقابت با توجه به  برگزاری دوره بصورت نظری و عملی
 2. جلوگیری از پراکندگی و تشویش ذهنی و رفتاری مدیران در آموزش به دلیل انسجام در ارائه مطالب
 3. تثبیت یادگیری مبانی و اصول عملیاتی مورد نیاز مدیران  در بخش عملی دوره
 4. دستیابی به یک برنامه ی عملیاتی جامع در حوزه ی بازاریابی و فروش ، متناسب با حوزه فعالیت مشارکت کننده
 5. تطبیق اصول و مبانی نظری با محیط واقعی صنعت در بخش عملیاتی دوره ی آموزشی
 6. پشتیبانی مدرس آموزشی با مدیران  در حوزه ی عملیاتی صنعت 
 • محتوای دوره

1. مهارتها و توانمندی های ادراکی و تحلیلی

1-1-تحلیل وضعیت بازار

 • الگوها و مدلهای برآورد اندازه بازار
 • برآورد میزان تقاضای بازار
 • روند تغییرات و تحولات پولی ، تکنولوژیکی و سلیقه ی بازار
 •  شناسایی ساختار جمعیتی و اجتماعی بازار 

2-1-تحلیل وضعیت مشتریان و مصرف کنندگان

 • شناسایی اهمیت جایگاه محصول  در سبد خرید مشتریان با استفاده از مدل سه سطحی
 • طبقه بندی مشتریان و مصرف کنندگان بر اساس شاخصهای چهارگانه
 • مدلهای تصمیم گیری مشتری و مصرف کننده
 • شناسایی ویژگی های روانشناختی و جامعه شناختی مشتری و مصرف کننده

3-1-تحلیل وضعیت رقبا

 • شناسایی رقبای مستقیم و غیرمستقیم
 • ارزیابی توانمندی ها و شایستگی های سازمانی رقبا
 • شناسایی استراتژی ها ، خط مشی ها و برنامه های رقبا
 • تهیه نقشه ادراکی بازار از برندها با توجه به ویژگی های تأثیرگذار

4-1-تحلیل وضعیت محصولات و خدمات

 • شناسایی و رتبه بندی کیفی محصولات و خدمات
 • تحلیل نقشه ی قیمت گذاری محصولات و خدمات
 • آنالیز شبکه ی توزیع و فروش محصولات
 • بررسی و تحلیل برنامه های تبلیغاتی

2. مهارتهای تکنیکی و فنی

1-2-تدوین استراتژی های رقابتی

 • معرفی استراتژی های متنوع رقابتی بر اساس ویژگی ها و مشخصه های بومی
 • ارزیابی هر یک از استراتژی ها بر اساس ضرورت ها ، الزامات ، توانایی ها ، ضعف ها
 • شیوه های انتخاب استراتژی ، متناسب با صنعت و رقابت

2-2-مدلها و شیوه های هدفگذاری در بازاریابی و فروش

 • هدفگذاری جغرافیایی فروش بر اساس ظرفیتها ، ساختار ، رقبا
 • هدفگذاری مقداری فروش بر اساس ظرفیت های مالی ، تولیدی و عملیاتی
 • هدفگذاری راهبردی فروش بر اساس مشخصه های رقابت

3-2-طراحی ساختار سازمانی متناسب با اهداف و استراتژی های تدوین شده

 • معرفی خط مشی های کلی در طراحی ساختار
 • ارزیابی و انتخاب ساختارهای متفاوت بر اساس کارکردها و بازارها
 •  نحوه تعیین شرح وظایف و مسئولیت  عنوان های سازمانی

4-2- مهندسی تنوع و سطوح مختلف محصول

 • معرفی مفهوم محصول و دنباله های ارزش آفرین
 • تعیین خط مشی طول و عرض محصول بر اساس استراتژی ها و اهداف
 • تدوین روشهای توسعه محصول متناسب با مخاطب بومی

5-2-طراحی روشهای متنوع قیمت گذاری و اعتبارسازی

 • معرفی اهداف و استراتژی های قیمت گذاری
 • ارزیابی مدلها و شیوه های قیمت گذاری
 • انتخاب روش قیمت گذاری مناسب بر اساس تحلیل مخاطب و رقیب

6-2-طراحی و پیاده سازی شبکه توزیع و انتقال فیزیکی محصولات و خدمات

 • معرفی تنوع شبکه های توزیع با توجه به اهداف و استراتژی ها
 • تعیین کارکردهای مدل های مختلف توزیع و عناصر تأثیرگذار در آنها
 • چگونگی انتخاب و اجرای شبکه توزیع بر اساس ویژگی های مخاطب

7-2-طراحی و تدوین برنامه های تبلیغاتی و پیشبردی

 • معرفی مدل استاندارد و اصولی طراحی پیام و محتوا
 • ارزیابی کارکرد رسانه ها بر اساس اهداف ، استراتژی و مخاطب
 • انتخاب و ترکیب پیام و رسانه متناسب با بودجه ، مخاطب و اهداف

3. مهارتهای ارتباطی و اجرایی

1-3-اصول و استاندارهای مدیریت زمان در بازاریابی

 • مدیریت زمان در اجرای فعالیتها ، برنامه ها و ارتباطات بازاریابی
 • مدیریت زمان در رفتارها و وظایف درون سازمانی و اصول پیگیری
 • اصول کنترل بهداشت رفتاری ، روانی و جسمی جهت مدیریت زمان در سازمان  

2-3-اصول و فنون ارتباطات و مذاکره

 •   اصول مذاکره ، ارتباط و مدیریت شکایت  مشتری
 •  اصول ارتباط و متقاعد سازی  مدیران ارشد و مالکین شرکت
 •  اصول ارتباطات درون سازمانی و ایجاد همکاری و تفاهم بین بخشی

3-3-روشهای استاندارد پرزنت شرکت و فروشندگی محصول

 •  تدوین و تهیه ضروریات و اقدامات لازم برای معرفی شرکت و محصول قبل از حضور در جلسه با مشتری منتخب
 • شناسایی و معرفی شاخصهای اثرگذار شرکت در جذب اولیه مشتری
 •  اصول معرفی و جایگاه سازی محصول در جذب اولیه مشتری

4-3-اصول مدیریت کارکنان و پرسنل فروش

 • مدلهای و روشهای ایجاد انگیزه در کارکنان فروش
 • روشهای هماهنگی بین پرسنل فروش و کاهش تضاد و اصطکاک بین فردی
 • اصول توسعه رقابت مؤثر درون سازمانی و درون بخشی جهت افزایش فروش

4. مهارتهای کنترلی

1-4-روشهای کنترل عملکرد و برنامه های  فروش و بازاریابی

 • روشهای کنترل عملکرد مشتریان ، محصولات و بازارها
 • روشهای کنترل پرسنل فروش وبازاریابی
 • روشهای کنترل فعالیتهای رقیب
 • آنچه از شرکت در دوره کسب می نمایید :
 1. توانمندی تحلیل ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل تمامی اقدامات و عملیات در حوزه ی رقابت
 2. قدرت رهبری ، سازماندهی و اداره ی پرسنل و کارکنان سازمان
 3. برنامه عملیاتی - کاربردی در حوزه رقابت که با پشتیبانی و همراهی مدرس تدوین شده است.
 4. دانش جامع ، کامل و کاربردی در حوزه ی مدیریت بازار و رقابت
 • نحوه ی برگزاری دوره

دوره حاضر در 20 هفته هر هفته سه ساعت جمعا برابر با 60 ساعت برگزار می گردد. 

تاریخ شروع دوره بزودی اعلام می گردد.

قیمت دوره : 25,900,000 ریال